Accessoires.
Bar Apron Short Superwash 60°C (KK 513)
Bar Apron Long Superwash 60°C (KK 514)
Bar Bib Apron Superwash 60°C (KK 515)